Arkadiusz Buchenfeld

BLZ
arkadiusz
W roku 1996 ukończył studia dzienne z zakresu prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. Wcześniej, w roku 1995 w tym samym Uniwersytecie ukończył studia dzienne z zakresu teologii i po złożeniu egzaminu magisterskiego uzyskał tytuł magistra teologii.

W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, zakończoną złożeniem we wrześniu 1998 r. egzaminu sędziowskiego. Następnie, w latach 1999-2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną złożeniem w czerwcu 2002 r. egzaminu radcowskiego. Odbył również studia doktoranckie w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, a następnie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Reprezentacja łączna z udziałem prokurenta, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skubisza w dniu 27 czerwca 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Zawód prawnika wykonuje od 1996 roku, początkowo jako referent prawny w Zespole Radców Prawnych dużego wielozakładowego przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki kapitałowej, a następnie jako zatrudniony w nim radca prawny.

Od września 2002 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Piekarach Śląskich.

W toku praktyki zawodowej mec. Arkadiusz Buchenfeld zdobył doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, spółdzielni, organizacji samorządu gospodarczego, w tym zwłaszcza rzemiosła, a także stowarzyszeń i kościelnych osób prawnych. Współpracował z prawnikami prowadzącymi praktykę w największych działających na rynku polskim kancelariach prawniczych, w tym również uczestnicząc w pracy zespołów powołanych dla rozwiązania problemów klientów tychże kancelarii. Jest również autorem opinii i ekspertyz prawnych w sprawach cywilnych i dotyczących projektów rozwiązań legislacyjnych, sporządzanych na zamówienie organów administracji publicznej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego oraz organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców.

Preferowane dziedziny praktyki: prawo cywilne, handlowe i publiczne prawo gospodarcze, w tym w szczególności:
  • doradztwo w kwestiach związanych z tworzeniem jednostek gospodarczych, w tym wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania wymaganych wpisów bądź rejestracji,
  • prawo spółek handlowych,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w tym zakresie,
  • sporządzanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie kompleksowych rozwiązań zagadnień prawnych w przedsięwzięciach gospodarczych, w tym inwestycyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym oraz przed organami egzekucyjnymi.
Wybrane publikacje:
  • Prymat Biskupa Rzymu w perspektywie dialogu katolicko-prawosławnego i katolicko-luterańskiego, “Summarium” 1991-1992, nr 20-21 (40-41), 5-18,
  • Prokura w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, “Radca Prawny” 2002, nr 1, (cz. I), 46-50; nr 2, (cz. II), 72-82,
  • “Prokura łączna nieprawidłowa”. Wybrane zagadnienia, “Palestra” 2003, nr 5-6, 31-38.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.