Katarzyna Hul

BLZ
katarzyna
Studia prawnicze ukończyła w 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Odbyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w styczniu 2007 r.
Preferowane dziedziny praktyki:
  • prawo gospodarcze: tworzenie, zmienianie, łączenie, dzielenie i przekształcanie spółek prawa handlowego, czynności rejestracyjne, opracowywanie regulacji wewnętrznych, w tym uchwał, statutów, regulaminów, zarządzeń i sprzężonych z nimi regulacji z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego, tworzenie innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu i w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,

  • prawo cywilne: przygotowywanie i negocjowanie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych, analiza zobowiązań z umów nazwanych i nienazwanych pod kątem potencjalnych lub zaistniałych sporów, dochodzenie roszczeń, tak na drodze polubownej jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego,

  • prawo inwestycyjne: przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych – projektowych, budowlanych, podwykonawczych, o dzieło, deweloperskich, analiza zobowiązań pod kątem potencjalnych lub zaistniałych sporów, dochodzenie roszczeń z tych umów, tak na drodze polubownej jak i przed sądem i w toku egzekucji,

  • prawo własności intelektualnej: opracowanie regulacji, w tym negocjowanie i uzgadnianie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej, pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów na tym tle,

  • prawo konkurencji: analiza działań służących identyfikacji czynów nieuczciwej konkurencji i pomoc prawna w przywracaniu stanu zgodnego z uczciwymi praktykami rynkowymi,

  • prawo Internetu: obsługa prawna e-commerce, tworzenie regulacji niezbędnych w funkcjonowaniu e-sklepów oraz serwisów internetowych, w tym regulaminów, polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz innych dokumentów potrzebnych w funkcjonowaniu serwisów w sieci Internet.

W praktyce zawodowej radcy prawnego Katarzyny Hul dominuje obsługa spółek kapitałowych, w szczególności o profilu handlowym, z udziałem kapitału prywatnego.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego Katarzyna Hul podejmuje się reprezentacji przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, przed organami egzekucyjnymi, przed organami i sądami w postępowaniu administracyjnym, reprezentuje strony w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne, projekty umów oraz udziela porad prawnych.

Ze swojego profilu i aktywności zawodowej Katarzyna Hul wyłączyła i nie podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa ubezpieczeń społecznych.